...
Panel administracyjny
obwieszczenie o licytacji ruchomości
09/03/2018 10:01

 

KM 1461/17 ,KM 315/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający Kancelarię w  Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.04.2018r o godz. 13.00 w miejscowości Ligota, ul. Modrzewiowa 4 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

1

Telewizor PANASONIC TXL42E30E, ok. 40 cali

1

1 000,00

1 000,00

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 750 zł tj. 3/4 wartości szacunkowej podanej

w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń ,jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo

o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Ponadto komornik informuje, iż w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.


II licytacja ruchomości
22/02/2018 13:40

KM 1359/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię  w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.03.2018 r. o godz.14.30 w miescowości Suszec, ul. Cegielniana 14. odbędzie się druga licytacja niżej opisanych ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

1

Sam. osobowy m-ki Renault Scenic, nr rej. SPS 29159, rok prod. 1999

1

2 500,00

2 500,00

 

Ceną wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1.250,00 zł tj. 1/2 wartości szacunkowej podanej

w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń ,jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo

o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Ponadto komornik informuje, iż w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

 


licytacja nieruchomości
14/02/2018 11:37

KM 416/14 i inne

                                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.03.2018r. o godz. 8.45 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej , objętej księgą wieczystą nr KA1P/00016873/2 prowadzonej

w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Nieruchomość składa się z 3 działek ewidencyjnych o nr 306/44, 469/11 oraz 351/11 przy czym działka nr 306/44 położona jest w obrębie 0009 Studzienice, działki nr 469/11 oraz 351/11 w obrębie 0004 Jankowice, łącznie posiadają pow. 18307m2.

Działka nr 306/44 o pow. 11797 m2 ma przeznaczenie pod tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej . Posiada dostęp do drogi publicznej oznaczonej nr działki 496/44. Działka posiada nieregularny kształt, nie jest ogrodzona, teren płaski z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim .

Działki nr 351/11 oraz 469/11 o łącznej pow. 6510m2 mają przeznaczenie pod tereny zieleni nieurządzonej. Mają nieregularne kształty. Działki sąsiadują ze sobą, nie są uzbrojone ani ogrodzone, teren działek nierówny.

Działka nr 351/11 stanowi skarpę / nasyp do Dokawy, porośnięta roślinnością charakterystyczną dla terenów rzecznych, nie jest użytkowana rolniczo. Ma dostęp bezpośredni do drogi ulicy Szewczyka.

Działka nr 469/11 porośnięta jest trawą oraz roślinnością typową dla terenów podmokłych, nieużytkowana rolniczo od 2 lat. Działka nieogrodzona , teren nierówny co roku zalewany przez rzekę Dokawę. Działka ma zapewniony pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 351/11.

Nieruchomość KA1P/00016873/2 oszacowana została na kwotę 303 712,00 zł w tym działka nr 306/44 na kwotę 289 380,00 zł, natomiast działki nr 351/11 i 469/11 na kwotę 14 332,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 227.784,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości( tj. 30.371,20 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


licytacja nieruchomości
13/02/2018 11:42

KM 874/16 i inne                                   O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.03.2018r o godz.15.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 118 odbędzie się:

P I E R W S Z A       L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Pszczynie przy ul. Braci Jędrysików 5L stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem części w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Udział wnosi 6498/37764.

Dla przedmiotowego lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00071948/2 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie . Budynek , w którym znajduje się przedmiotowy lokal posadowiony jest na działce nr 6051/60 o pow. 1474 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00049767/6 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Budynek został wybudowany w 2011r. Składa się z 6 samodzielnych lokali mieszkalnych. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ul. Braci Jędrysików. Budynek posiada 2 kondygnacje naziemne, brak podpiwniczenia. Od strony wschodniej w budynku znajdują się garaże a nad garażami znajdują się tarasy.

Lokal o pow. użytkowej 64,98 m2 znajduje się na 2 kondygnacji nadziemnej tj. 1 piętro. Lokal składa się z korytarza, łazienki , kuchni, pokoju dziennego z jadalnią oraz dwóch sypialni. Właściciel przedmiotowego lokalu wraz właścicielem lokalu nr 2 zostali uprawnieni do wyłącznego korzystania z części klatki schodowej prowadzącej do lokali oznaczonej w projekcie budowlanym jako 1/8 oraz właściciel przedmiotowego lokalu został uprawniony do wyłącznego korzystania z części klatki schodowej oznaczonej w projekcie jako 2/8.Właściciel przedmiotowego lokalu został uprawniony do wyłącznego korzystania z części tarasu usytuowanego na piętrze. Właściciel lokalu wraz z właścicielem lokalu nr 3 zostali uprawnieni do wspólnego korzystania z pomieszczenia technicznego o pow. 17,73 m2 i miejsca garażowego.

 

Nieruchomość KA1P/00071948/2 oszacowana został na kwotę na kwotę: 278 648,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 208.986,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 27.864,80 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika : Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


licytacja nieruchomości
09/02/2018 13:05

KM 1032/16

                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.03.2018r. o godz. 8.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 129 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie przy ul. Sienkiewicza 6 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym .Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 410/30 o pow. 1032 m2, dla której założona jest księga wieczysta nr KA1P/00008218/4 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie . Działka gruntu zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wybudowanym w technologii tradycyjnej, murowanej w 1973r. Budynek wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, dwukondygnacyjny o pow. użytkowej 128,34 m2 z garażem w bryle o pow. użytkowej 15,48 m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej i podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej.

Na działce posadowiony jest blaszany garaż nie związany trwale z gruntem, nie będący częścią składową nieruchomości. Nieruchomość użytkowana przez dłużnika na potrzeby mieszkaniowe własne.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 369 000 zł w tym wartość działki gruntu nr 410/30 w stanie wolnym od zabudowy na kwotę 118 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:276.750,00zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 36.900 zł)najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
30/01/2018 15:37

KM 762/10, KM 1574/12

                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.03.2018r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 242 odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej , składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 450/11 o pow. 6970 m2, położonej w Ćwiklicach przy ul. M. Oświęcimskich ,zapisanej w KW nr KA1P/00007773/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Pszczynie . Działka ma kształt wydłużonego prostokąta. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest na terenach oznaczonym symbolem A12 R-tereny rolnicze. Fragment działki ( pas o szerokości ok. 30 m) przy ulicy znajduje się w strefie oznaczonej jako : tereny położone w strefach izolacyjnych i ochronnych od sieci infrastruktury technicznej. Działka niezabudowana o użytku RIVa i RIVb tj. grunty orne klasy IV a i b. Konfiguracja terenu zasadniczo płaska, jedynie w północnej części przy zjeździe z drogi niewielka skarpa.

Przez północną część działki tj. w pasie wzdłuż ulicy Męczenników Oświęcimskich przebiegają sieci: podziemna gazowa i telekomunikacyjna, napowiewietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 39 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 29 250 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 3.900 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

 


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
30/01/2018 08:46

        KM 190/16                   
                                                                               O B W I E S Z C Z E N I E
    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 21.03.2018r. o godz. 9.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego  w Pszczynie ul. Bogedaina 14 , sala 118  odbędzie się:
                                                                              D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej składającej się z działki gruntu  nr 488/50 o pow. 710 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym  w stanie surowym zamkniętym, zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00042755/0  , położonej  we Frydku przy ul. Dębowej , stanowiącej własność  dłużników w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.
Na działce gruntu  o kształcie  prostokąta posadowiony jest  wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 98,83 m2, w stanie surowym zamkniętym,  o zaawansowaniu  robót na poziomie ok. 55 %, parterowy z poddaszem użytkowym , niepodpiwniczony. Działka posiada bezpośredni dostęp  do drogi publicznej i  podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. Teren nieruchomości  nie jest objęty miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja  była prowadzona na podstawie  decyzji z dnia 27.06.2002r. zatwierdzającej  projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę , a następnie została  przerwana na okres dłuższy niż trzy lata. 
W dziale IV księgi wieczystej wpisane są hipoteki na rzecz: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Asukuracja Sp z o.o.  Sopot.
Nieruchomość KA1P/00042755/0  została oszacowana na kwotę  159 000,00 zł. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:106 000,00zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 15 900 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg   na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. 
Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać  przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w  Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie  (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
 

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.