...
Panel administracyjny
licytacja nieruchomości
28/05/2019 11:26

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  09.07.2019 r. o godz. 09.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębny przedmiot własności  wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo własności gruntu oraz prawo własności części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi położonej w Goczałkowicach-Zdroju, przy ul. Aleja I 7a/2, o łącznej powierzchni użytkowej 62,30 m2 posiadający 2 kondygnacje naziemne i jedno podziemne składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz korytarza stanowiącej własność dłużnika:

Czysz Piotr

Czysz Renata

posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00048746/6 oraz założoną księgę wieczystą wspólnej nieruchomości gruntowej nr KA1P/00017428/5. Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością dożywotniego mieszkania wycenioną na kwotę 165.639,00 zł. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 118.057,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 88.542,75 zł. 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 11.805,70 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. 

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać  przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w  Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie  (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


licytacja nieruchomości
08/04/2019 14:06

KM 1203/14 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.06.2019r. godz. 8.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 118 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 209 położonego w budynku wielomieszkaniowym w Suszcu przy ul. Piaskowej 11, stanowiącego własność Sławomira Paruzela. Dla lokalu urządzona jest księga wieczysta nr KA1P/00079985/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

Lokal mieszkalny nr 209 o pow. użytkowej 31,24 m2 usytuowany jest na drugim piętrze w ekspozycji jednostronnej bez balkonu. Składa się z 2 pokoi , przedpokoju z aneksem kuchennym i łazienki z wc.

W KW uwidoczniona jest kuchnia i przedpokój jako osobne pomieszczenia, faktycznie jest to przedpokój, w którym urządzony jest aneks kuchenny. Do lokalu przynależy piwnica nr 56/209 o pow. 2,40 m2.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 3707/389 o pow. 1256 m2 do dnia 04.12.2089r i własności części wspólnych budynku objętych księgą wieczystą nr KA1P/00043755/7 wynoszącym 3364/233901 części.

 

Nieruchomość KA1P/00079985/9 oszacowana została na kwotę 62 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 46 500 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 6.200 zł)najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 


licytacja nieruchomości
08/04/2019 14:05

KM 615/15 i inne

                                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28.06.2019r o godz. 10.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku dwulokalowym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Aleja I 10, zapisanego w księdze wieczystej nr KA1P/00044549/7 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Prawo odrębnej własności lokalu wpisane jest na rzecz Danuty i Ryszarda Synoczek .

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej , którą stanowi działka gruntu nr 2515/72 o pow. 745 m2 oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej KW nr KA1P/00020107/3 wynoszący 435/1000 części.

Działka gruntu nr 2515/72 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym , parterowym z poddaszem użytkowym wzniesionym w 1956 r a następnie w latach 1980-90 tych rozbudowanym o poddasze. Budynek mieszkalny składa się z dwóch części z osobnymi niezależnymi wejściami, w każdej części, na parterze i piętrze wyodrębniono lokal mieszkalny.

Wyceniany lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 102,76 m2 mieści się na parterze i piętrze w części starszej budynku posadowionej bliżej ulicy. Składa się z 4 pokoi, 2 łazienek, kuchni, przedpokoju, spiżarki, wiatrołapu. Do lokalu mieszkalnego przynależą trzy pomieszczenia piwniczne o łącznej pow. użytkowej 18,52 m2.

Na działce posadowiony jest także wolnostojący budynek garażu dwustanowiskowego, który wszedł w skład nieruchomości wspólnej. Dłużnicy użytkują prawą część garażu patrząc od strony wjazdu na posesję.

 

Prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego zostało oszacowane na kwotę 252 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:189 000 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 25 200 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


licytacja nieruchomości
08/04/2019 14:04

KM 1630/15

                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.06.2019r. godz. 8.20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 118 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Suszcu przy ul. Piaskowej 11/413, przysługującego Jackowi Turkowi. . Właścicielem nieruchomości budynkowej jest Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Dla lokalu mieszkalnego nie założono księgi wieczystej.

Przedmiotowy lokal o pow. 30,85 m2 położony jest na 4 piętrze ( ostatnim). Składa się z 2 pokoi, przedpokoju z aneksem kuchennym , łazienki z wc. Lokal bez balkonu.

Stan techniczny i standard użytkowy lokalu mierny kwalifikujący się do kapitalnego remontu.

 

Wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego została oszacowana na kwotę

40 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 30 300,00zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 4.040,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


licytacja ruchomości KM 1192/18 i inne
20/03/2019 10:36

KM 1192/18, KM 163/18

OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię  w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.04.2019r. o godz. 12.30 w Myszkowie ul. Koziegłowska 7a odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika: TRAF-LINE Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie .

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

brutto

cena wywołania

brutto

 

1

1

Autobus KAROSA C934.1351; rok prod.2000; nr rej.STA47408

1

15 000,00

7.500,00

2

2

SOR C9,5; nr rej.STA 41945; Autobus ,rok prod.1997

1

15 000,00

7.500,00

3

3

Renault Master nr rej. STA41726; rok prod. 2001

1

25 000,00

12.500,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej

w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

Przystępujący do licytacji jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika lub w kasie kancelarii.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń ,jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo

o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Ponadto komornik informuje, iż w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

 


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.