...
Panel administracyjny
licytacja ruchomości
26/10/2017 07:55

KM 26/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający Kancelarię w  Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.12.2017r. o godz.15.00 w miejscowości 43-200 Pszczyna, ul. Bratnia 33 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

brutto

łączna

brutto

 

1

1

Sam. osobowy m-ki Mitsubishi L200, typ KA0T nr rej. SPS 21369; kolor czarny, rok prod. 2008

1

35.000,00

35.000,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej

w obwieszczeniu tj. 26.250,00 zł.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

Przystępujący do licytacji jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania ( tj. 3.500 zł) , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika lub w kasie kancelarii.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń ,jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo

o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Ponadto komornik informuje, iż w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
16/10/2017 12:50

KM 762/10 i inne

 

                                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05.12.2017r o godz.9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A         L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej , składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 450/11 o pow. 6970 m2, położonej w Ćwiklicach przy ul. M. Oświęcimskich ,zapisanej w KW nr KA1P/00007773/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Pszczynie .Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest na terenach oznaczonym symbolem A12 R-tereny rolnicze. Fragment działki ( pas o szerokości ok. 30 m) przy ulicy znajduje się w strefie oznaczonej jako : tereny położone w strefach izolacyjnych i ochronnych od sieci infrastruktury technicznej. Działka niezabudowana o użytku RIVa i RIVb tj. grunty orne klasy IV a i b. Konfiguracja terenu zasadniczo płaska, jedynie w północnej części przy zjeździe z drogi niewielka skarpa. Przez północną część działki tj. w pasie wzdłuż ulicy Męczenników Oświęcimskich przebiegają sieci: podziemna gazowa i telekomunikacyjna, napowiewietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 39 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 29 250 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 3.900 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


licytacja ruchomości
22/09/2017 08:40

KM 341/14

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię w  Pszczynie przy ul. Zdrojowa 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.10.2017r o godz.13.00 w miejscowości 43-211 Piasek, ul. Leśna 20 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

1

Medal z wizerunkiem Jana Pawła II; awers: JOANNES PAVLVS II PONT. MAX. ITALY; reverse A.D. MCMLXXVIII ITALY TOTUS TUUS

1

50,00

50,00

 

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń ,jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
19/09/2017 12:55

KM 427/16 i inne

                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31.10.2017r. godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 odbędzie się:

P I E R W S Z A            L I C Y T A C J A

udziału nr 4 w wys.1/2 cz. w lokalu mieszkalnym ,dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00041625/3 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Lokal znajduje się na parterze w budynku wielorodzinnym niskim , 2-klatkowym w miejscowości Pszczyna/Łąka przy ul. Sznelowiec 20/1.

Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju w kształcie litery L i ślepej łazienki. W dużym pokoju wyjście na balkon. Powierzchnia użytkowa łączna wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 67,87 m2, w tym pow. użytkowa lokalu 62,88 m2, pow. pomieszczenia przynależnego, piwnicy 4,99 m2.

Budynek ,w którym znajduje się przedmiotowy lokal posadowiony jest na działce ewidencyjnej nr 152/34 o pow. 1492m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW KA1P/00038870/1 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

 

Wartość udziału dłużnika ( udział nr 4 w wys. 1/2 cz) w nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz pomieszczeniach przynależnych został oszacowany na kwotę 63 124,50 zł .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 47 343,38 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 6.312,45 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.