...
Panel administracyjny
obwieszczenie o licytacji nieruchomości
10/01/2018 09:07

KM 153/12 i inne

                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.02.2018r. o godz. 9.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 118 odbędzie się:

P I E R W S Z A        L I C Y T A C J A

udziału nr 2 w wys. 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o pow. 3000m2, składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 1621/49, położonej w Miedźnej przy ul. Szkolnej , zapisanego w KW nr KA1P/00049153/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Pszczynie .

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ul. Szkolnej, drodze utwardzonej o nawierzchni bitumicznej, o małym natężeniu ruchu kołowego ,na jej nieutwardzonym odcinku. Niezabudowana działka gruntu o kształcie wydłużonego prostokąta . Konfiguracja terenu płaska, jedynie w zachodniej części niewielki pas gruntu stanowi skarpę. Działka położona jest w strefie bez Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren oznaczony jako R 1- teren rolniczy. Działka niezabudowana o użytku RIIIb i Ps IV tj. grunty orne klasy IIIb i pastwiska trwałe klasy IV. Działka użytkowana rolniczo.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 21 000,00zł.

Wartość udziału dłużnika - udział nr 2 w wys 1/2 cz. w nieruchomości rolnej, zapisanej w KW nr KA1P/00049153/9 ustalono na kwotę 10 500,00zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:7.875,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (udziału tj. 1.050,00 zł ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej

w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu

o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Do powyższej licytacji a tym samym do zakupu niniejszej nieruchomości przystąpić mogą tylko osoby spełniające uprawnienia do nabycia nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.2016.2052 z późniejszymi zmianami ).

 


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
09/01/2018 15:23

KM 1616/11 i inne

                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2018r. o godz. 10.40 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 129 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału nr 1 w wys. w 6/20 cz w nieruchomości zapisanej jest w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00040177/0, położonego w Pszczynie przy ul. Moniuszki, stanowiącego własność dłużnej spółki oraz osob trzecich. Działka gruntu nr 1098/150 o pow. 369 m2 ma kształt trapezu. Na gruncie znajduje się rozpoczęta budowa budynku wielolokalowego. Budynek zaprojektowany jako dwukondygnacyjny ,z przyziemiem, w którym zlokalizowane miały być garaże i poddaszem użytkowym. Budynek stanowi segment skrajny zabudowy szeregowej . Powierzchnia użytkowa budynku to około 550m2 z czego około 470 m2 to powierzchnia 8-9 mieszkań a pozostała to powierzchnia 4 garaży. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej . Wykonany jest do wysokości piętra. Stan zaawansowania robót określa się w wielkości do ok. 20 %.

Budowa została przerwana wiele lat temu, prace budowlane nie są prowadzone od dłuższego czasu. Obiekt nie jest zabezpieczony przed zniszczeniem i jego stan techniczny pogarsza się z upływem czasu. Wszelkie pozwolenia na budowę straciły ważność. Stan techniczny budynku określa się jako zły. Zużycie niektórych elementów posadowionych na gruncie a pozostawionych bez jakiegokolwiek zabezpieczenia może sięgać nawet 70 %.

 

Wartość udziału 6/20 części w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1P/00040177/0 wynosi

49 000,00 zł .

Wartość oszacowania nieruchomości( udziału) zostaje podwyższona o podatek VAT ( 23 %) czyli stanowi kwotę 60 270,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:

45 202,50 zł ( w tym podatek VAT 23 %).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości( udziału- 6.027,00 zł ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Rojkowski

 

 


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
05/12/2017 14:54

KM 1616/11 i inne

                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16.01.2018r. o godz 12.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 odbędzie się:

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A

nieruchomości zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00040179/4 położonej w Pszczynie przy ul. Moniuszki ,stanowiącej własność dłużnej Spółki.

Nieruchomość KA1P/00040179/4 stanowi działka gruntu nr 1100/150 o pow. 453 m2 w kształcie trapezu. Na gruncie znajduje się rozpoczęta budowa budynku wielolokalowego. Budynek zaprojektowany jako dwukondygnacyjny, z przyziemiem, w którym zlokalizowane miały być garaże i poddaszem użytkowym . Powierzchnia użytkowa budynku około 550 m2 z czego około 470 m2 to powierzchnia 8-9 mieszkań a pozostała to powierzchnia 4 garaży. Budynek stanowi segment środkowy zabudowany szeregowej, zlokalizowany pomiędzy budynkiem przewiązki a budynkiem wielorodzinnym zlokalizowanym na sąsiedniej działce nr 1101/150. Budynek realizowany w technologii tradycyjnej .Wykonany jest do wysokości piętra. Stan zaawansowania robót określa się w wielkości do około 20 %. Budowana została przerwana wiele lat temu, prace budowlane nie są prowadzone od dłuższego czasu. Obiekt nie jest zabezpieczony przed zniszczeniem i jego stan techniczny pogarsza się z upływem czasu.

Wszelkie pozwolenia na budowę straciły ważność. Stan techniczny budynku określa się jako pogorszony lub zły. Zużycie techniczne niektórych elementów posadowionych na gruncie a pozostawionych bez jakiegokolwiek zabezpieczenia może sięgać nawet 70 %.

 

Nieruchomości KA1P/00040179/4 została oszacowana na kwotę 181.000,00 zł. Wartość oszacowania zostaje podwyższona o podatek VAT ( 23%) czyli stanowi kwotę 222.630,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.: 166.972,50 zł

( w tym podatek VAT 23 %).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( 22.263,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
05/12/2017 14:52

KM 1968/14 i inne

 

                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.01.2018r. o godz.10.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału nr 3 w wys. 1/2 cz. oraz udziału 4 w wys. 1/2 cz w lokalu stanowiącego odrębny przedmiot prawa własności wraz z udziałem części w nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi (udział wynosi 646/27133).

Dla przedmiotowego lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00038701/6 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

Lokal mieszkalny nr 30 położony w Woli przy ul. Górniczej 19 znajduje się na 2 piętrze i posiada pow. użytkową 60,30 m2, powierzchnia pomieszczenia przynależnego, piwnicy 4,30 m 2.

Składa się z 3 pokoi, kuchni , łazienki, wc i przedpokoju. Budynek , w którym znajduje się przedmiotowy lokal posadowiony jest na nieruchomości gruntowej na działce o nr ewidencyjnym nr 1590/58 o pow. 2722 m2 ,będącej w prawie użytkowania wieczystego. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00038041/1 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

 

Wartość nieruchomości lokalowej z udziałem w gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym wraz z udziałem w częściach wspólnych została oszacowana na kwotę łączną 104 373,00 zł.

Wartość udziału nr 3 w wys. 1/2 cz. oszacowana została na kwotę 52 186,50 zł.

Cena wywoławcza udziału nr 3 w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 39.139,88 zł .

Wartość udziału nr 4 w wys. 1/2 cz. oszacowana została na kwotę 52 186,50 zł.

Cena wywoławcza udziału nr 4 w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 39.139,88 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. po 5.218,65 zł każdy udział ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


licytacja ruchomości
04/12/2017 12:39

 

KM 1359/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający Kancelarię w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.01.2018r. o godz.14.00 w miejscowości 43-267 Suszec, ul. Cegielniana 14 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

1

Sam. osobowy m-ki Renault Scenic, nr rej. SPS 29159, rok prod. 1999.

1

2.500,00

2.500,00

 

Ceną wywoławczą w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej tj. 1.875,00 zł.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń ,jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo

o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Ponadto komornik informuje, iż w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
16/10/2017 12:50

KM 762/10 i inne

 

                                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05.12.2017r o godz.9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A         L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej , składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 450/11 o pow. 6970 m2, położonej w Ćwiklicach przy ul. M. Oświęcimskich ,zapisanej w KW nr KA1P/00007773/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Pszczynie .Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest na terenach oznaczonym symbolem A12 R-tereny rolnicze. Fragment działki ( pas o szerokości ok. 30 m) przy ulicy znajduje się w strefie oznaczonej jako : tereny położone w strefach izolacyjnych i ochronnych od sieci infrastruktury technicznej. Działka niezabudowana o użytku RIVa i RIVb tj. grunty orne klasy IV a i b. Konfiguracja terenu zasadniczo płaska, jedynie w północnej części przy zjeździe z drogi niewielka skarpa. Przez północną część działki tj. w pasie wzdłuż ulicy Męczenników Oświęcimskich przebiegają sieci: podziemna gazowa i telekomunikacyjna, napowiewietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 39 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 29 250 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 3.900 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.