...
Panel administracyjny
I licytacja nieruchomości
19/06/2018 14:03

KM 416/14 i inne

                                                                   O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01.08.2018r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 118 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej oraz niezabudowanej objętej księgą wieczystą nr KA1P/00030568/5 zapisanej w Sądzie Rejonowym w Pszczynie .Nieruchomość składa się z siedmiu geodezyjnie wyodrębnionych działek o numerach 57, 58, 763/55, 1041/55, 2332/189, 2335/189 oraz 360/25.Działki o numerze ewidencyjnym 57, 58, 360/25 graniczą ze sobą, położone są w miejscowości Studzienice w pobliżu ulicy Klemensa Szewczyka, ta część nieruchomości jest zabudowana kompleksem budynków mieszkalno-rolniczych. Działki ewidencyjne niezabudowane o nr 763/55 oraz 1041/55 położone są naprzeciw siebie ich sąsiedztwo przecina droga wodociągowa, zlokalizowane są w Studzienicach w pobliżu ul. Słowików.Działki ewidencyjne niezabudowane o numerach 2332/189 oraz 2335/189 położone są naprzeciw siebie, ich sąsiedztwo przecina rzeka Dokawa, zlokalizowane są w Piasku przy ulicy Adama Mickiewicza. Działki łącznie posiadają powierzchnię 3,5052 ha.

Na działce nr 57 w pólnocno-zachodniej części mieści się budynek murowany, składający się z piwnicy, parteru oraz nieużytkowanego strychu. Budynek jest podpiwniczony, częściowo powstał w latach 40-tych , rozbudowę zakończono w 1968 r- w/g informacji dłużnika . Do budynku przylega budynek gospodarczy

( kurnik). Powierzchnia użytkowa 120,53 m2.W północnej części działki tuż przy jej granicy mieści się budynek gospodarczy. Budynek jest piętrowy murowany. Na parterze posadzka betonowa wrota drewniane.

Wejście na piętro poprzez schody zewnętrzne żelbetowe. Powierzchnia stodoły wynosi 59,89 m2.

Do budynku przylega wiata garażowa, wykonana z blachy o powierzchni 30 m2. .Na działkach nr 57 oraz 58 mieści się murowany budynek gospodarczy, ulokowany za budynkiem mieszkalnym. Wejście do budynku poprzez wrota drewniane. Posiada powierzchnię 97 m2.

Działka nr 57 o pow. 2270 m2 posiada płaskie ukształtowanie terenu, kształt nieregularny. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, dwa budynki gospodarcze oraz część budynku gospodarczego. Na działce w niewielkim stopniu nachodzi budynek mieszkalny, który znajduje się w zasobach tego samego właściciela.

Działka nr 58 o pow. 920 m2 posiada ukształtowanie terenu płaskie, kształt nieregularny.

Działka nr 360/25 o pow. 165 m2 posiada ukształtowanie terenu płaskie, kształt nieregularny.

Działka nr 763/55 o pow. 17992 m2 ,ukształtowanie terenu płaskie, kształt regularny zbliżony do trapezu, dostęp do drogi publicznej od strony wschodnie działki. Działka jest nieuzbrojona.

Działka nr 1041/55 o pow 8880 m2, ukształtowanie terenu płaskie, kształt regularny zbliżony do trapezu, dostęp do drogi publicznej nieuregulowany, fizycznie możliwy wjazd drogą wodociągową w kierunki drogi wewnętrznej Słowików. Działka jest nieuzbrojona.

Działka nr 2332/189 położona w obrębie Piasek posiada pow. 1354 m2, ukształtowanie terenu płaskie, kształt regularny zbliżony do trapezu. Dostęp do drogi publicznej nieuregulowany, fizycznie możliwy wjazd drogą od ul. Mickiewicza. Działka nieuzbrojona, nieużytkowana rolniczo od 2 lat.

Działka nr 2335/189 położona w obrębie Piasek o pow. 3471 m2, ukształtowanie terenu płaskie, kształt regularny zbliżony do trapezu, dostęp do drogi publicznej nieuregulowany, fizycznie możliwy wjazd drogą od ul. Mickiewicza.

 

W dziale IV księgi wieczystej wpisane są hipoteki na rzecz Bank Gospodarki Żywnościowej SA.

Nieruchomość KA1P/00030568/5 oszacowana została na kwotę 843 639,00 zł, przy czym działki nr 57, 58, 360/25 na kwotę 214 868,00 zł ,działka nr 763/55 na kwotę 441 344,00 zł, działka nr 1041/55 na kwotę 181 685,00 zł oraz działki nr 2332/189 i 2335/189 na kwotę 5 742,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.: 632.729,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obwieszczenie o licytacji nieruchomosci
19/06/2018 13:35

KM 789/17, KM 874/16 i inne

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 14.09.2018r o godz. 11.40 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 129 odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Pszczynie przy ul. Braci Jędrysików 5L stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem części wspólnej , którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Udział wnosi 6498/37764. Dla przedmiotowego lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00071948/2 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie . Budynek , w którym znajduje się przedmiotowy lokal posadowiony jest na działce nr 6051/60 o pow. 1474 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00049767/6 . Budynek został wybudowany w 2011r. Składa się z 6 samodzielnych lokali mieszkalnych. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ul. Braci Jędrysików. Budynek posiada 2 kondygnacje naziemne, brak podpiwniczenia. Od strony wschodniej w budynku znajdują się garaże a nad garażami znajdują się tarasy. Przedmiotowy lokal o pow. użytkowej 64,98 m2 znajduje się na 2 kondygnacji nadziemnej tj. 1 piętro. Składa się z korytarza, łazienki , kuchni, pokoju dziennego z jadalnią oraz dwóch sypialni.

Właściciel przedmiotowego lokalu wraz właścicielem lokalu nr 2 zostali uprawnieni do wyłącznego korzystania z części klatki schodowej prowadzącej do lokali oznaczonej w projekcie budowlanym jako 1/8 oraz właściciel przedmiotowego lokalu został uprawniony do wyłącznego korzystania z części klatki schodowej oznaczonej w projekcie jako 2/8.Właściciel przedmiotowego lokalu został uprawniony do wyłącznego korzystania z części tarasu usytuowanego na piętrze. Właściciel lokalu wraz z właścicielem lokalu nr 3 zostali uprawnieni do wspólnego korzystania z pomieszczenia technicznego o pow. 17,73 m2

i miejsca garażowego.

Nieruchomość KA1P/00071948/2 oszacowana został na kwotę na kwotę: 278 648,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj.: 185.765,33zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 27.864,80 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika : Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 


licytacja ruchomości
13/06/2018 12:39

KMP 108/00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający Kancelarię w  Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.07.2018r. o godz. 14.00 w miejscowości Piasek, ul. Leśna 38 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

 

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

cena oszacowania w zł

cena wywołania

 

1

1

Lodówka INDESIT Kmp 108/00

1

400,00

300,00

2

2

Pralka smart Activa sensor system

1

200,00

150,00

3

3

Mikrofalówka DAEWOO

1

50,00

37,50

4

4

Tablica do darta + 9 lotek

1

50,00

37,50

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej

w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń ,jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo

o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Ponadto komornik informuje, iż w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

 


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
13/06/2018 12:09

KM 627/15 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.07.2018r o godz. 7.50 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 129 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 20 położonego przy ul. Górniczej 34 w Woli. Dla przedmiotowego lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00038391/9 przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.

Przedmiotowy lokal mieszkalny o pow. 35,90 m2 znajdujący się na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym niskim składa się z przedpokoju, ślepej łazienki z wc, kuchni oraz pokoju, który to został podzielony ścianką gipsowo-kartonową na ślepy aneks sypialny oraz widną część dzienną. Z pokoju możliwość wyjścia na balkon .

Z lokalem związane jest pomieszczenie przynależne- piwnica o pow. 2.40 m2.


Nieruchomość lokalowa została oszacowana ma kwotę 62 225,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 46.668,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( 6.222,50 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
11/06/2018 15:43

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.07.2018r. o godz. 7.55 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 129 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

udziału 1/2 cz w nieruchomości gruntowej składającej się z niezabudowanych działek gruntu nr 3532/44

i 3532/26 o łącznej pow. 615 m2, zapisanych w KW Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00065414/5 ,położonego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Puszkina.

Działka gruntu nr 3532/44 o pow. 70 m2 obok budynku mieszkalnego nr 5 , stanowi wjazd z ulicy Puszkina na działkę gruntu nr 3532/26 o pow. 545 m2 położoną z tyłu w/w budynku. Przez działkę nr 3532/44 przebiega sieć kanalizacyjna , a przez południową część działki nr 3532/26 sieć energetyczna.

Teren zadrzewiony i zakrzewiony , głównie tuje, a także sosny i świerki.

 

Wartość udziału 1/2 cz w prawie własności nieruchomości zapisanej w KW nr KA1P/00065414/5 oszacowano na kwotę 15.554,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 11.665,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 1.555,40 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
16/05/2018 12:24

KM 1032/16                                           O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 20.06.2018r. o godz. 7.50 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w  Pszczynie ul. Bogedaina 14 , sala 242 odbędzie się:

 

D R U G A      L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie przy ul. Sienkiewicza 6 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym .Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 410/30 o pow. 1032 m2, dla której założona jest księga wieczysta nr KA1P/00008218/4 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie . Działka gruntu zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wybudowanym w technologii tradycyjnej, murowanej w 1973r. Budynek wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, dwukondygnacyjny

o pow. użytkowej 128,34 m2 z garażem w bryle o pow. użytkowej 15,48 m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej i podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej.Na działce posadowiony jest blaszany garaż nie związany trwale z gruntem, nie będący częścią składową nieruchomości. Nieruchomość użytkowana przez dłużnika na potrzeby mieszkaniowe własne.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 369.000,00 zł w tym wartość działki gruntu nr 410/30 w stanie wolnym od zabudowy na kwotę 118.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:246.000,00zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 36.900,00 zł)najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
15/05/2018 11:26

KM 1616/11 i inne                                       O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.07.2018r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 129 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A             L I C Y T A C J A

udziału nr 1 w wys. w 6/20 cz w nieruchomości zapisanej jest w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00040177/0, położonego w Pszczynie przy ul. Moniuszki, przysługującego dłużnej Spółce. Działka gruntu nr 1098/150 o pow. 369 m2 ma kształt trapezu. Na gruncie znajduje się rozpoczęta budowa budynku wielolokalowego. Budynek zaprojektowany jako dwukondygnacyjny , z przyziemiem, w którym zlokalizowane miały być garaże i poddaszem użytkowym. Budynek stanowi segment skrajny zabudowy szeregowej . Powierzchnia użytkowa budynku to około 550m2 z czego około 470 m2 to powierzchnia 8-9 mieszkań a pozostała to powierzchnia 4 garaży. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej . Wykonany jest do wysokości piętra. Stan zaawansowania robót określa się w wielkości do ok. 20 %. Budowa została przerwana wiele lat temu, prace budowlane nie są prowadzone od dłuższego czasu. Obiekt nie jest zabezpieczony przed zniszczeniem i jego stan techniczny pogarsza się z upływem czasu. Wszelkie pozwolenia na budowę straciły ważność. Stan techniczny budynku określa się jako zły. Zużycie niektórych elementów posadowionych na gruncie a pozostawionych bez jakiegokolwiek zabezpieczenia może sięgać nawet 70 %.

 

Wartość udziału 6/20 części w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1P/00040177/0 wynosi

49 000,00 zł .Wartość ta zostaje podwyższona o podatek VAT ( 23 %) czyli stanowi kwotę 60 270,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:

45 202,50 zł ( w tym podatek VAT 23 %).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj 6.027,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 


licyt. ruchomości
08/05/2018 12:34

KM 321/18

                             OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający Kancelarię w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.07.2018r o godz.15.30 w miejscowości Kobielice, ul. Krzywa 19 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

1

Ploter Tnący Puma II Grawcom

1

1 000,00

1 000,00

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 750,00 zł tj. jest 3/4 wartości szacunkowej podanej

w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń ,jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo

o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Ponadto komornik informuje, iż w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

 


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
20/04/2018 13:40

KM 416/14 i inne                                           O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05.07.2018r o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 129 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym , murowanym wybudowanym w 1989r , zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00041563/0 położonej w w Studzienicach przy ul. Klemensa Szewczyka 94.

Budynek o powierzchni użytkowej 226,69 m2 posadowiony jest na działce nr 2062/59 o pow. 1351 m2. Znajduje się w północno -zachodniej części działki, częściowo leży na działce nr 58 , która znajduje się także w zasobach tego samego właściciela. Budynek jest murowany , składający się z piwnicy, parteru, użytkowego poddasza oraz dwóch pokoi stanowiących strych. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodną, gazową ( nie podłączoną ) , kanalizacyjną-szambo. Budynek jest ocieplony i otynkowany z zewnątrz. Na balkonach brak balustrad. Stan techniczny budynku przeciętny wymagający remontu oraz wykończenia łazienki na poddaszu.

Nieruchomość jest częściowo ogrodzona płotem , posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Nieruchomość KA1P/00041563/0 oszacowana została na na kwotę: 483.355,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 362.516,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości( tj. 48.335,50 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.